1. Ngừng các dịch vụ không cần thiết

Thông thường khi khởi động Windows XP, có rất nhiều dịch vụ cùng khởi động. Các dịch vụ này đa số là cần thiết để Windows khởi động không gặp sự cố. Tuy nhiên, cũng có một số dịch vụ chúng ta có thể không cần sử dụng. Vì vậy, chúng ta có thể tắc đi các dịch vụ đó để Windows khởi động nhanh hơn.
Chú ý: Nếu không chắc chắn dịch vụ nào đó có gây ảnh hưởng đến hệ thống hay không thì tốt nhất là đừng tắt nó.
Control Panel > Adminstrative Tools > Services
Tại đây bạn có thể xem và hầu hết các dịch vụ đang được sử dụng. Hãy chú ý vào cột Startup Type như hình dưới đây

services.jpg

Xem tiếp