Phím tắc bàn phím
– Mở một liên kết trong một tab mới ẩn –> CTRL+click
– Mở một liên kết trong một tab mới hiện thị ưu tiên –> CTRL+SHIFT+click
– Mở một tab mới dạng ẩn –> CTRL+T
– Mở một tab mới từ thanh địa chỉ –> ALT+ENTER
– Mở một tab mới từ hộp tìm kiếm –> ALT+ENTER
– Xem tất cả các tab dưới dạng thu nhỏ –> CTRL+Q
– Di chuyển qua lại giữa các tab –> CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB
– Chuyển đến một tab xác đinh nào đó –> CTRL+n (n có thể 1-8)
– Chuyển đến tab cuối cùng –> CTRL+9
– Đóng tab hiện tại –> CTRL+W
– Đóng tất cả các tab –> ALT+F4
– Đóng các tab khác chỉ để lại tab hiejn tại –> CTRL+ALT+F4

Tím tắt đối với chuột
– Mở một liên kết dươi dạng ẩn –> Nhấn nút giữa chuột vào liên kết muốn mở.
– Đóng một tab –> Nhấn nút giữa chuột lên tab muốn đóng