Đố ai nằm võng không đưa.
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn?
Đố ai quên được chữ tình.
Đố ai quên được bóng hình người yêu?
Người ta nói yêu là ngốc.
Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu
Đôi khi con người ta cần dừng lại… Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.
Đôi khi con người ta cần buông tay… Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.
Đôi khi con người ta cần khóc… Khóc thật lớn để rồi cười thật to.
Đôi khi con người ta cần một mình… Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào…