Đố các bạn bản nhạc này đang nói về cái gì?

Có thưởng đó!