Windows vista có tất cả 6 phiên bản dành cho các đối  tượng khác nhau. Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium and Windows Vista Ultimate dành cho người tiêu thụ và kênh bán lẽ, và hai phiên bản dành cho cty và doanh nghiệp sử dụng là Windows Vista Business and Windows Vista Enterprise. Cuối cùng là phiên bản dành cho các thị trường hay quốc gia mới nổi đól à bản Windows Vista Starter. Mỗi phiên bản đều thích hợp với một mục đích riêng cho từng đối tượng. Bạn thuộc đói tượng sử dụng nào, có thể xem các chứ năng có trong từng phiên bản sau đây để quyết định sử dụng phiên bản đó.

Feature Home
Basic
Home
Premium
Business Enterprise Ultimate
64-bit CPU Processor Support Yes Yes Yes Yes Yes
Accessibility Settings and Ease of Access Center Yes Yes Yes Yes Yes
Ad-hoc Manual Backup and Recovery of User Files and Folders Yes Yes Yes Yes Yes
Anti-Phishing in Internet Explorer 7.0 Yes Yes Yes Yes Yes
Anti-Phishing in Windows Mail Yes Yes Yes Yes Yes
Automatic Hard Disk Defragmentation Yes Yes Yes Yes Yes
Automatically Organize Contents based on File Properties or Tags Yes Yes Yes Yes Yes
Diagnostics Yes Yes Yes Yes Yes
Games Explorer Yes Yes Yes Yes Yes
Instant Search Integrated with OS Yes Yes Yes Yes Yes
Internet Explorer 7.0 Yes Yes Yes Yes Yes
Internet Explorer Fix My Settings Yes Yes Yes Yes Yes
Internet Explorer Protected Mode Yes Yes Yes Yes Yes
IPv4 and IPv6 TCP/IP Stack Support Yes Yes Yes Yes Yes
Low Priority I/O Yes Yes Yes Yes Yes
Network Center Yes Yes Yes Yes Yes
Network Diagnostic and Troubleshooting Yes Yes Yes Yes Yes
Performance Self-Tuning Yes Yes Yes Yes Yes
Speech Recognition Yes Yes Yes Yes Yes
Service Hardening Yes Yes Yes Yes Yes
Sync Center Yes Yes Yes Yes Yes
User Account Control Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Backup and Restore Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Calendar Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Defender Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Display Driver Model (WDDM) Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Easy Transfer Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Firewall Yes Yes Yes Yes Yes
Windows HotStart Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Mail Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Media Player 11 Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Photo Gallery Yes Yes Yes Yes Yes
Windows ReadyBoost Yes Yes Yes Yes Yes
Windows ReadyDrive Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Security Center Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Sidebar Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Update/Microsoft Update Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Vista Basic User Interface Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Welcome Center Yes Yes Yes Yes Yes
XPS Document Support Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Meeting Space View Only Yes Yes Yes Yes
Windows Mobility Center Partial Partial Yes Yes Yes
Universal Game Controller Support Yes Yes Yes* Yes* Yes
Parental Controls Yes Yes Yes
Windows Movie Maker Yes Yes Yes
Themed Slide Shows Yes Yes
Windows Media Center with CableCard support Yes Yes
Windows DVD Maker Yes Yes
Windows Movie Maker HD Yes Yes
Scheduled Backup of User Files Yes Yes Yes Yes
Backup User Files to Network Device Yes Yes Yes Yes
Network Projection Yes Yes Yes Yes
Presentation Settings Yes Yes Yes Yes
PC to PC Sync Yes Yes Yes Yes
Windows Aero User Interface with Glass Yes Yes Yes Yes
Windows ShadowCopy Yes Yes Yes Yes
Windows SideShow Yes Yes Yes Yes
Windows Tablet PC Features Yes Yes Yes Yes
New Premium Games Yes Yes* Yes* Yes
Administrator Control Over Installation of Device Drivers Yes Yes Yes
Centralized Power Management through Group Policy Yes Yes Yes
Client-Side Caching Yes Yes Yes
Complete System Image-based Backup and Recovery Yes Yes Yes
Dual (2) Processors (Sockets) Support Yes Yes Yes
Desktop Deployment Tools for Managed Networks Yes Yes Yes
Domain Join for Windows Server Yes Yes Yes
Encrypting File System Yes Yes Yes
Folder Redirection Yes Yes Yes
Group Policy Support Yes Yes Yes
Integrated Smart Card management Yes Yes Yes
Network Access Protection Client Agent Yes Yes Yes
Offline Files and Folder Support Yes Yes Yes
Pluggable Logon Authentication Architecture Yes Yes Yes
Policy-based Quality of Service (QoS) for Networking Yes Yes Yes
Previous Versions Yes Yes Yes
Roaming User Profiles Yes Yes Yes
Virtual PC Express Yes Yes Yes
Windows Rights Management Services (RMS) Client Yes Yes Yes
Wireless network provisioning Yes Yes Yes
Windows Fax and Scan Yes Yes* Yes*
Internet Information Server Yes* Yes* Yes*
All 35 Worldwide User Interface Languages Available Yes Yes
Subsystem for UNIX-based Applications Yes Yes
Support for Simultaneous Installation of Multiple User Interface Languages Yes Yes
Windows BitLocker Drive Encryption Yes Yes
Windows Ultimate Extras Yes
Windows Anytime Upgrade Yes Yes Yes Yes
Remote Desktop Client Only Client Only Host & Client Host & Client Host & Client
Simultaneous SMB peer network connections 5 10 10 10 10
Maximum RAM supported with 32-bit processor-based system 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB
Maximum RAM supported with 64-bit processor-based system 8GB 16GB 128+GB 128+GB 128+GB