Đẹp nhỉ và có ai biết hoa này tên gì không. Lá cứng như  sáp đèn cầy.