Trong XP có nhiều chuwowgn trình ẩn mà bạn chưa khám phá ra được. Rt thú vị đấy. Hãy khám phá 16 chương trình sau đây nhé!

1. Installer music: Start > Run > “C:\Windows\system32\oobe\images\title.wma” > Ok

2. Hibernate: Start > Turn Off Computer… > press Shift key to change the “Stand By” button to “Hibernate”

3. Hidden Devices: Control Panel > System > Hardware > Device Manager > select “View” and Show hidden devices

4. Character Map: Start > Run > “charmap.exe” > Ok

5. Clipboard Viewer: Start > Run > “clipbrd.exe” > Ok

6. Dr Watson: Start > Run > “drwtsn32.exe” > Ok

7. IExpress Wizard: Start > Run > “iexpress.exe” > Ok

8. Old Windows Media Player 5.1: Start > Run > “mplay32.exe” > Ok

9. ODBC Data Source Administrator: Start > Run > “odbcad32.exe” > Ok

10. Object Packager: Start > Run > “packager.exe” > Ok

11. System Monitor: Start > Run > “perfmon.exe” > Ok

12. Network shared folder wizard: Start > Run > “shrpubw.exe” > Ok

13. File siganture verification tool: Start > Run > “sigverif.exe” > Ok

14. System Configuration Editor: Start > Run > “sysedit.exe” > Ok

15. Driver Verifier Manager: Start > Run > “verifier.exe” > Ok

16. Windows for Workgroups Chat: Start > Run > “winchat.exe” > Ok